ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
حسین ابویسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
2
کامران احمدگلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
3
فاضـل اسدی امجد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
4
دکتر علی اسودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
5
دکتر سیدعدنان اشکوری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
6
خانم ترانـه اصغری طبری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
7
دکتر علی اکبر ایمانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
8
عصمت بابائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
9
شهلا باقری میاب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
10
دکتر بهادر باقری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
11
حسین بیات
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
12
محمد پارسانسب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
13
فاطمه پرچکانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
14
دکتر فــواد پورآرین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
15
دکتر علی پیرانی شال
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
16
صـالـح پـرگاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
17
دکتر فاطمه سادات تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
18
مرتضی تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
19
مسعود جعفری جزه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
20
سیدهدایت جلیلی سنزیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
21
فاطمـه جواهـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
22
اسماعیل چنگیزی اردهائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
23
دکتر کرم حبیب‌پور گتابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
24
سیدشهاب الدین حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
25
دکتر عبداله حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
26
دکتر میرهادی حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
27
محسن حنیف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
28
محبوبه حیدری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
29
دکتر محمدعلی خوانین زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
30
عـصمت خوئینی قزلجه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
31
علیرضا دهقانپور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
32
دکتر محمدحسن رازنـهان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
33
دکتر علی اصغر رجبی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
34
صادق رزاقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
35
رسـول رسـولی پـور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
36
دکتر محمدجواد رضائی ره
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
37
سیدابوالفضل رضوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
38
خانم هـمای رضـوانی خراشاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
39
دکتر حجت روح اللهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
40
بیژن زارع
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
41
دکتر ناصرقلی سارلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
42
قربانعلی سبکتکین ریزی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
43
مـنـظر سلطانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
44
دکتر سیدحـسین سـراج زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
45
دکتر محمد شادروی منش
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
46
محمد صالح شریف عسکری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
47
مریم شریف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
48
دکتر نادر شکراللهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
49
دکتر عباس شیخ شعاعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
50
دکتر امیر شیرزاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
51
دکتر حامد صدقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
52
رضا صفری شالی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
53
حسین طالب زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
54
محمـود عابـدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
55
آقای حسـن عاشوری قاضی محله
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
56
خانم اعظم عبادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
57
عسگر عسگری حسنکلو
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
58
محمودرضا عطائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
59
بهرام علیزاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
60
حبیب اله عـباسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
61
مهـوش غلامی ورنامخواستی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
62
دکتر مهدی غیاثوند
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
63
دکتر مرتضی فتحی زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
64
غلامعـلی فلاح قهـرودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
65
صـغری فلاحـتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
66
صلاح الدین قادری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
67
علیرضا قبادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
68
قدرت اله قربانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
69
زینب کاوه فیروز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
70
علیرضا کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
71
محمدنبی کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
72
مـسعود گل چین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
73
شاکر لوائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
74
حسین محمدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
75
سـودابـه مظـفـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
76
حـسین مفتخـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
77
محمود مکوند
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
78
سیدمحمدحسین موسوی پور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
79
دکتر عبدالله میراحمدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
80
مرتضی میرباقری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
81
سیدمرتضی میرهاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
82
کاظـم میقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
83
هومن ناظمیان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
84
زهره ناعمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
85
دکتر سیدحسین نبوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
86
روح الله نجفی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
87
عفت نقابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
88
حمزه نوذری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
89
دکتر سیدمحمدرضا هاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
90
سـهراب یزدانی مقدم
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ