فهرست افراد


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.آقای حسن آقائی
مسئول دفتر دانشکده
شماره داخلی: 2322
شماره تلفن: 02634530341
آقای بهادر محمدی
مسئول امور عمومی دانشکده
شماره داخلی: 2347
شماره تلفن: 02634579600

خانم فخری زمانی
کارشناس امور پژوهشی
شماره داخلی: 2249
شماره تلفن: 02634579600
خانم فاطمه کریمی
کارشناس امور پژوهشی
شماره داخلی: 2249
شماره تلفن: 02634579618
خانم مهندس مرضیه بخشی
کارشناس رایانه و امور ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی
شماره داخلی: 2632
شماره تلفن: 02634579600
خانم دکتر زهرا صابری
کارشناس امور مجلات
شماره داخلی: 2671
شماره تلفن: 02634579600
خانم طاهره سادات میراحمدی
کارشناس امور مجلات
شماره داخلی: 2671
شماره تلفن: 02634579600

آقای موسی الرضا بنفشه
رئیس اداره آموزش
شماره داخلی: 2791
شماره تلفن: 02634579600
خانم لیلا موسوی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی: 2629
شماره تلفن: 02634579600
خانم سیده مریم حسینی
کاربر سامانه گلستان
شماره داخلی: 2790
شماره تلفن: 02634579600
خانم اعظم هاشمی
کارشناس گروه آموزشی تاریخ
شماره داخلی: 2325
شماره تلفن: 02634579600
خانم رویا رضوی
کارشناس گروه آموزشی جامعه شناسی
شماره داخلی: 2361
شماره تلفن: 02634579600
خانم زهرا مختاری
کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
شماره داخلی: 2331
شماره تلفن: 02634579600
خانم نیره سلمان زاده آزاد
کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
شماره داخلی: 2346
شماره تلفن: 02634579600
خانم منیره فیروزدهقان
کارشناس گروه آموزشی زبان‌های خارجی
شماره داخلی: 2323
شماره تلفن: 02634579600
خانم کیمیا زارع
کارشناس گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی: 2437
شماره تلفن: 02634579600
خانم مریم سرمدی
کارشناس گروه آموزشی فلسفه
شماره داخلی: 2794
شماره تلفن: 02634579600
خانم خدیجه امیر
کارشناس گروه آموزشی معارف اسلامی
شماره داخلی: 2304
شماره تلفن: 02634579600

خانم شکوفه میرمصطفوی
کارشناس مرکز آزمون زبان
شماره داخلی: 2241
شماره تلفن: 02181582241
خانم نرگس مرادگنجه
کارشناس اداره آموزش
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02188329220